Klachtenreglement

  • Een klacht kan worden ingediend door degenen die gerechtigd zijn om bewindvoering te verzoeken, als bedoeld in art. 1:432 BW;
  • De klacht dient schriftelijk of per mail te worden ingediend bij EY Bewindvoering;
  • De klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van ten hoogste 4 weken;
  • De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden;
  • Indien een klacht ongegrond wordt verklaard wordt een toelichting verstrekt;
  • Een klager wiens klacht ongegrond verklaard is wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de rechtbank;
  • Alle klachten worden afgehandeld in overeenstemming met deze klachtenregeling;
  • EY Bewindvoering draagt zorg voor een registratie van het aantal ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, alsmede van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen;
  • Alle bezwaren en klachten van cliënten zullen met strikte geheimhouding worden afgewikkeld. Indien het noodzakelijk is bij derden informatie op te vragen zal vooraf toestemming aan de cliënt worden gevraagd.

EY Bewindvoering

KvK: 82553629
Postadres: Postbus 39, 7000AA Doetinchem
Telefoon: 0645692787